วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

เน้นมาตรฐานการศึกษา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินชีวิตตามค่านิยมหลัก 12 ประการ

 

พันธกิจ (MISION)

1. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทุกกลุ่มงาน
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการมีส่วนร่วม
3. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
4. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
6. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ สวยงาม มีความปลอดภัยสูง และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
7. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อม ภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
8. จัดกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพอนามัยให้กับผู้เรียน
9. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

ยิ้มง่าย ทักทาย

ไหว้สวย ช่วยเหลือ

ใส่ความเห็น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต ๒