ประวัติสถานศึกษา

Logo_suantong_y

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านซับขอน ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
มีพื้นที่ 10 ไร่ โดยมีกำนันชื่น โกจินอก เป็นผู้เริ่มก่อตั้งและทำการสอน โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดสวนทองรวมมิตรเป็นห้องเรียน พร้อมทั้งจ้างครูมาสอน 1 คน เปิดสอนตั้งแต่ ชั้น ป.1 – ป.4

ประวัติโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
ปีการศึกษา 2511 ใช้ศาลาการเปรียญวัดสวนทองรวมมิตรเป็นห้องเรียน สอนโดย กำนันชื่น โกจินอก และชาวบ้าน
ปีการศึกษา 2514 ได้รับบรรจุข้าราชการครูมาทำการสอน 1 คน
ปีการศึกษา 2516 ได้งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข 1 หลัง 3 ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2517 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารอีก 1 ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2518 เปิดขยายการเรียนการสอนถึงชั้นประถมปลาย และได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง
ปีการศึกษา 2519 ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงานอีก 1 หลัง
ปีการศึกษา 2524 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข ดัดแปลง 1 หลัง 4 ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2530 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/2526 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2534 ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ม.1 – ม.3 )
ปีการศึกษา 2536 ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอาคารแบบ สปช. 105/2526 จำนวน 4 ห้องเรียนและต่อเติมบ้านพักครู 2 หลัง
ปีการศึกษา 2537 ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบการนิเทศภายในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2538 ได้เข้าโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (กศ.พช.)
ปีการศึกษา 2540 ได้เข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
ปีการศึกษา 2542 – ได้เข้าโครงการโรงเรียนสีขาว
– จัดสร้างอาคารห้องพัสดุ – ห้องเอกสาร – ห้องจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า และสวนทองออมทรัพย์
– ห้องโสตฯ(หอกระจายข่าว) – ศาลาที่พัก – เวทีการแสดง
ปีการศึกษา 2542 ได้เข้าโครงการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
ปีการศึกษา 2543 ส่งครูเข้ารับการอบรมครูแกนนำ (คณะครูผ่านเกณฑ์การนิเทศอย่างเป็นระบบ)
ปีการศึกษา 2543 ผู้บริหารได้รับคำสั่งกำหนดตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
ปีการศึกษา 2544 ได้งบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ 601/26 1 หลัง
ปีการศึกษา 2545 – ได้รับรางวัลโรงเรียนในโครงการส่งเสริมสุขภาพดีเด่น
ปีการศึกษา 2546 เข้ารับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ปีการศึกษา 2547 – ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
ปีการศึกษา 2548 – ครูได้ได้การประเมิน เป็นครูแกนนำ 5 ราย และเป็นครู ต้นแบบ 2 ราย ( สาขาคณิตศาสตร์ ,ปฐมวัย )
ปีการศึกษา 2549
– ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง – ได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ( 2549 -2552 )ผ่านเกณฑ์ระดับดี 11 มาตรฐาน พอใช้ 3 มาตรฐาน
– ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนได้รับรางวัลครูเกียรติยศ จำนวน 8 คน
ครูต้นแบบ จำนวน 1 คน
ปีการศึกษา 2550
– ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ดังนี้ โรงเรียนศูนย์ต้นแบบพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพท.สบ2
โรงเรียนต้นแบบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพท.สบ2
โรงเรียนต้นแบบระบบเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย สพท.สบ2
โรงเรียนแกนนำส่งเสริมรักการอ่านภาษาอังกฤษ สพท.สบ2
โรงเรียนชี้แนะระบบประกันคุณภาพการศึกษา ( Coaching )
โรงเรียนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพท.สบ2
– ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อขอรับการประเมินเพื่อขอรับโรงเรียนพระราชทาน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 โรงเรียนขนาดกลาง ชั้น ป.1-6
– ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อขอรับการประเมินเพื่อขอรับโรงเรียนพระราชทาน
ระดับจังหวัดสระบุรี โรงเรียนขนาดกลาง ชั้น ป.1-6
– ครูได้รับคัดเลือกเป็นครูดีในดวงใจ จำนวน 4 คน
ปีการศึกษา 2551
– โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อขอรับการประเมินเพื่อขอรับโรงเรียนพระราชทาน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 โรงเรียนขนาดเล็ก ชั้น ป.1-6
ปีการศึกษา 2552
– โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนขนาดเล็ก

 

ผลงานครูและนักเรียน ปี 2556

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

รางวัลเหรียญทอง

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

 

รางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

 

รางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

 

ผลงานครูและนักเรียน ปี 2556

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 <ระดับประถมศึกษา> จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

 

รางวัลเข้าร่วม

การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

 

ผลงานครูและนักเรียน ปี 2557

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

รางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

 

รางวัลเหรียญเงิน

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

รางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

 

ผลงานครูและนักเรียน ปี 2557

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา> จังหวัดนนทบุรี

รางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3

รางวัลเข้าร่วม

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3

 

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับ นานาชาติ ประจำปี 2558

รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลเหรียญทองแดง

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

รางวัลระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร มีคะแนนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของผลการทดสอบทางศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” เรื่อง “กระบวนการ 4 เป้าหมาย ผู้เรียนได้คุณภาพ

โล่เชิดชูเกียรติ “ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร” เป็นผู้ให้การสนับสนุนกีฬาฮอกกี้ของจังหวัดสระบุรี

ร่วมงานมหกรรมวิชาการ “เปิดบ้าน สู่วิชาชีพ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการจัดนิทรรศการอ่อนหวาน

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร เป็นโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานต้นแบบ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

“นายอดุลย์ ต้นคำ” เป็นผู้สนับสนุนและนำนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลคนอ่อนหวาน อำเภอมวกเหล็ก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงอ่อนหวาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558

นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุข       ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยดีเด่น

นางวิมล ไวยโภคา                  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ดีเด่น

นางสาวสมถวิล โกจินอก           ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ใส่ความเห็น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต ๒