การนิเทศติดตามผลการทดสอบ LAS ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 นายดุสิต จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  เข้ามานิเทศติดตามการทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยข้อสอบกลางและข้อสอบระดับเขตพื้นที่ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 12799034_10207195691023821_1424465281846403718_n 12805719_10207195689903793_4915708313902619274_n 12813964_10207195690343804_1383005539827440800_n 12814402_10207195690583810_3058026706049458937_n