โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร เข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

banner500

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร เข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำปีการศึกษา 2559 โดยทุกวันตั้งแต่เวลา14.30 -15.30 น. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา , กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม ,กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะสมรรถนะทางกาย และกิจกรรมฝึกการทำงาน ฝึกอาชีพ ค้นหาศักยภาพของตนเอง ตามนโยบายของ คสช.eahd8a87cfa8bbbcjbkib